Basic Business Premium
Đăng ký
Hệ thống có sẵn để đăng ký với hai lựa chọn triển khai - Cloud và tại chỗ

% từ chi phí giấy phép

Được cung cấp miễn phí như một phần của đăng ký

10%
Không dưới$ 700
15%
Không dưới$ 14 000
Giấy phép trọn đời
Hệ thống chỉ có thể được triển khai trên máy chủ của khách hàng.

% từ chi phí giấy phép

20% 25%
Không dưới $ 700
30%
Không dưới $ 14 000

Thời gian phản hồi tối đa (Các trường hợp ưu tiên nhất)

4 giờ 1 giờ 30 phút

Thời gian phản hồi tối đa (Các trường hợp ưu tiên từ thứ 2- thứ 4)

8 giờ 4 giờ 2 giờ

Thời gian hoạt động (ET, UTC-5)

8 am – 6 pm
(Thứ Hai - Thứ Sáu)
8 am – 6 pm
(Thứ Hai - Chủ Nhật)
24х7

Số trường hợp không giới hạn

Tư vấn về cài đặt và cấu hình của phần mềm

Tư vấn về tính năng

Tư vấn về tùy chỉnh
Với sự trợ giúp của các công cụ tùy biến người dùng

Tư vấn về cấu hình và phát triển nền tảng Creatio

-

Xác định và loại bỏ các trục trặc phần mềm

Cập nhật các phiên bản mới và cung cấp bản vá các lỗi quan trọng

Truy cập vào cộng đồng Creatio

Hỗ trợ offline
Email, creatio.community
Hỗ trợ online
Tư vấn qua điện thoại, kết nối máy tính từ xa
-

Quản lý các ưu tiên

- -

Quản lý Khách hàng thành công chuyên trách

- -

Các điều khoản và điều kiện bổ sung

  • Việc mua gói hỗ trợ là bắt buộc khi mua giấy phép phần mềm / đăng ký.
  • Tất cả các dịch vụ tư vấn được cung cấp cho một liên hệ duy nhất của phía khách hàng hoặc cho tất cả người dùng được được cấp quyền của đối tác theo chính sách cấp quyền.
  • Gói hỗ trợ được mua trong thời gian không ít hơn một năm cho tất cả các sản phẩm được khách hàng sử dụng.
  • Khi mua gói hỗ trợ, khách hàng phải sử dụng một trong các phiên bản chính thức của các sản phẩm Creatio.
  • Tất cả các bản cập nhật sản phẩm miễn phí trong giấy phép không bao gồm các dịch vụ bổ sung (trừ dịch vụ tư vấn).
BasicBusinessPremium
Đăng kýOĐược cung cấp miễn phí như một phần của đăng ký10%15%
Giấy phép trọn đời15%20%25%
Thời gian phản hồi tối đa (Các trường hợp ưu tiên nhất)4 giờ1 giờ30 phút
Thời gian phản hồi tối đa (Các trường hợp ưu tiên từ thứ 2- thứ 4)8 giờ4 giờ2 giờ
Thời gian hoạt động (ET, UTC-5)8 am – 6 pm (Thứ Hai - Thứ Sáu)8 am – 6 pm (Thứ Hai - Chủ Nhật)24х7